Data Analyzer I Data Analyzer I orders on Stacmon V - Moon 9 - Federation Navy Assembly Plant (Placid)

Region Station Price (ISK) Quantity Volume Min. qty Expires First seen
Placid 0.6 Stacmon V - Moon 9 - Federation Navy Assembly Plant 74.970,00 17 / 20 85 m3 1 11/04/2022 12:51:04 2 days ago