Scythe Scythe orders on Saminer IX - TransStellar Shipping Storage (Tash-Murkon)

Region Station Price (ISK) Quantity Volume Min. qty Expires First seen
Tash-Murkon 0.3 Saminer IX - TransStellar Shipping Storage 6.401.000,00 1 / 1 10000 m3 1 02/18/2022 15:41:25 one month ago